Arhivă

2018

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2018-2019

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  

- Locuri bugetate – 21, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 47

- CPV  - 2

TOTAL - 70

 

Programul de studii: Sport și performanță motrică 

- Locuri bugetate – 19

- Locuri cu taxă –29

- CPV  - 2

TOTAL - 50

 

Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 

- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 30

- CPV  - 0

TOTAL - 40

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  

- Locuri cu taxă – 50

TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

Criteriile de departajare
 
În caz de egalitate a mediei generale de admitere se apelează la criteriile de departajare specifice, în următoarea ordine:
                              1.      Nota obtinuta la proba 1
                              2.      Nota obtinuta la proba 2
                              3.      Media de bacalaureat
                              4.      Timpul realizat la proba eliminatorie (transformat în notă)
                              5.      Media general a anilor de studii liceale
 
 
Programe de studii universitare de masterat
        
          Studii universitare de master se organizează la forma de învățământ cu frecvență (IF), pentru următoarele programele de studii:
·   EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ȘCOLAR – 2 ani – 120 credite
·   PERFORMANȚĂ ÎN SPORT – 2 ani – 120 credite
·   KINETOTERAPIE, RECUPERARE ȘI REEDUCARE MOTRICĂ – 2 ani – 120 credite
 
Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.
PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)
PROBA 2 – Media la examenul de licenţă
Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:
- nota obţinută la proba de eseu           – 50%
- nota de la examenul de licenţă           – 50%
 
 
Criteriile de departajare
 
În caz de egalitate a notei de admitere la studii universitare de masterat se apelează în ordine la următoarele criterii:
1.      Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă
2.      Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)
3.      Media anilor studiilor de licenta
4.      Nota obținută la criteriul Calitatea expunerii temei, din fișa de evaluare a eseului de admitere.
 
 
 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

 

Traseul se desfăşoară contracronometru şi se execută o singură dată.

Lungimea traseului: 75m.

Executarea acestuia şi îndeplinirea/neîndeplinirea baremului se va nota cu: admis/respins.

 

DESCRIEREA TRASEULUI: Se pleacă de la linia de start

1. alergare pe o distanţă de 4 m;

2. urcare şi deplasare pe bârna de gimnastică aşezată longitudinal faţă de traseu la înălţimea de 58 centimetri faţă de sol (deplasarea se poate face în mers, alergare sau pas adăugat);

3. se continuă cu alergare pe o distanţă de 7 m.;

4. urcare în sprijin ghemuit urmat de rostogolire la lada de gimnastică aşezată longitudinal, la înalţimea de 85cm.(3 cutii + capacul);

5. se continuă cu alergare pe o distanţă de 8 m;

6. escaladarea unui cal de gimnastică aşezat transversal faţă de traseu şi la înălţimea de - fete: 1,20 cm. iar băieţii la:1,40 cm.;

7. se continuă alergarea cu ocolire printre 5 jaloane aşezate la distanţă de 2,5 m.;

8. întoarcere 1800 şi alergare de viteză în linie dreaptă pe distanţa de 30 m. până la linia de sosire.;

 

Parcurgerea intregului traseu este obligatorie.

 

Barem fete:     admis - ≤ 26 sec.

Barem băieţi:  admis - ≤ 23sec.

Penalizări:

  • căderea de pe bârnă sau ieşirea de pe aceasta la mai mult de 50 cm. se penalizează cu o secundă

  • greseli in executarea rostogolirii la lada de gimnastică se penalizează cu două sec.(2 sec.);

  • greseli la executia inescaladarea calului de gimnastică se penalizează cu două sec.(2 sec.);

  • lipsa ocolirii unui jalon se penalizează cu jumatate de sec. (0.30 sec.).

 

 

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales) - VEZI METODOLOGIE

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL - VEZI METODOLOGIE

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

CRITERIILE DE SELECȚIE SPECIFICE
pentru admiterea la programele de studii de licență
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ
la FEFS Constanța
 
(1)  Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, în perioada studiilorliceale, performanţe recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale în domeniul în care se înscrie la concursul de admitere sau la una dintre disciplinele probelor de concurs. Listele candidaților eligibili sunt preluate de la M.E.N. și înaintate de către comisia centrală de admitere către comisiile tehnice de admitere ale facultăților.
(2)  Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi naţionale .
(3)     Pentru candidaţii prevăzuţi la aliniatul (1), dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate, în original sau copie legalizată (dacă urmează două programe de studiu).
(4)     Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri fără taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Ø  ocupanţii locurilor I – VI  la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale (seniori, tineret, juniori.) şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat;
(5)     Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri cu taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Ø   locului I la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori);
Ø  ocupanţii locurile I-III la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă.
Ø  componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori);
Ø  ocupanții locurilor II-III, la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, junior);
(6)     FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actul oficial şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.

 

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă           – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

TAXELE DE ȘCOLARIZARE

 

Nr.

Crt

Facultatea

Domeniul de LICENTA

Programul de studiu

Durata studiilor

Taxe de școlarizare

1

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

3 ani

3.300 lei

2

Sport și performanță motrică

3 ani

3.300 lei

3

Educație fizică și sportivă - IFR

3 ani

3.300 lei

4

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

3 ani

3.300 lei

5

Taxă de înscriere

100 lei + 20 lei pentru fiecare opţiune suplimentară, la specializările unde se pot face înscrieri prin alunecare

6

Taxă de înmatriculare

100 lei

7

Taxă în regim CPV

2.500 euro

 

 

TAXELE  DE ȘCOLARIZARE

 

Nr.

Crt

Facultatea

Domeniul de MASTERAT

Programul de studiu

Durata studiilor

Taxe de școlarizare

1

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sport școlar

2 ani

3.500 lei

2

Performanță în sport

2 ani

3.500 lei

4

Kinetoterapie

Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică

2 ani

3.500 lei

5

Taxă de înscriere

100 lei

6

Taxă de înmatriculare

100 lei

7

Taxă în regim CPV

2.500 euro

 

 

ADMITERE 2018 – STUDII DE LICENTA

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

 

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă în original;

- foaie matricolă;

- copie simplă după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- analize: sânge (VDRL) și plămâni;

- adeverinţă de la medicul de familie, cu parafa medicului sportiv (Cabinetul de medicină sportivă – Policlinica 2)

- 100 lei taxa de înscriere (se plătește la casierie în Campus)

Înscrierile se fac în perioada 5-9 septembrie, la Campus Medicină, sala P 44, program: luni-vineri, orele 9-17, sambata-duminica 9-12.

 

ADMITERE 2018 – STUDII DE MASTERAT

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

 

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de licență în original sau adeverinţă de licență în original;

- foaie matricolă;

- copie simplă după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- adeverinţă de la medicul de familie

- 100 lei taxa de înscriere (se plătește la casierie în Campus)

 

Înscrierile se fac în perioada 5-12 septembrie, la Campus Medicină, sala P 44, program: luni-vineri, orele 9-17, sambata-duminica 9-12. 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă în original;

- foaie matricolă;

- copie legalizată după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- analize: sânge si plămâni;

- adeverinţă de la medicul de familie, cu parafa medicului sportiv (Cabinetul de medicină sportivă – Policlinica 2)

 

 
Inscrierea se va face online la urmatoarea adresa: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/ 
Cei care intampina greutati si doresc informatii suplimentare pentru inscriere sa se prezinte cu actele la sediul FEFS (Constanța, Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470, tel./fax 0241-640443) pentru ajutor si lamuriri suplimentare.
 

 

2017

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2017-2018

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  
- Locuri bugetate – 20, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 48
- CPV  - 2
TOTAL - 70
 
Programul de studii: Sport și performanță motrică 
- Locuri bugetate – 19
- Locuri cu taxă –29
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 
- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 30
- CPV  - 0
TOTAL - 40
 
Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  
- Locuri cu taxă – 50
TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Programul de studii: Educație fizică și sport școlar 
- Locuri bugetate – 16
- Locuri cu taxă –32
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Performanță în sport 
- Locuri bugetate – 20
- Locuri cu taxă –28
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
- Locuri bugetate – 12
- Locuri cu taxă –36
- CPV  - 2
TOTAL - 50

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă         – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

 

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

 

2016

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2016-2017

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Educație fizică și sport

Programe de studii:

Ø  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 70 locuri

                                                  - IFR (CT)      -  50 locuri

Ø  SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 50 locuri

 

Domeniul: Kinetoterapie

Programul de studii:

Ø  KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Forma de învăţământ          - ZI  (Fără taxă, Cu taxă) – 40 locuri

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I-VIII la Jocurile Olimpice, I-III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

 

Programe de studii universitare de masterat

 

DOMENIUL:  Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Programe de studii:

·         EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

·         PERFORMANŢĂ ÎN SPORT – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

·         KINETOTERAPIE, RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ – 50 locuri (Fără taxă, Cu taxă)

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă         – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

----------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE 2016

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

05-12 septembrie – Perioada de înscriere

13-15 septembrie – Susținerea probelor de concurs

16 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

16-20 septembrie – Înmatriculări

21 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

05-21 septembrie – Perioada de înscriere

22 septembrie  – Evaluare eseu și afișare rezultate provizorii

23 septembrie – Conestații / rezolvare contestații / afișare rezultate

23, 24, 25, 26, 27 septembrie – Înmatriculări

28 septembrie - Afișarea rezultatelor finale

 

PROGRAMUL

DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

13.09.2016

Proba eliminatorie

Traseu aplicativ – ora 800, sediul facultăţii (sala atletism)

 

14.09.2016

Proba 1 - La alegere între Atletism sau Gimnastica

 

ATLETISM      – ora  800 –   Stadion Farul Constanţa

GIMNASTICĂ – ora 1000 – Sediul facultăţii (sala gimnastică)

                      

15.09.2016

Proba 2 : Joc sportiv – La alegere între Handbal, Volei, Baschet, Fotbal

 

HANDBAL – ora 800      -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

VOLEI        – ora 900      -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

BASCHET  – ora 1000      -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

FOTBAL    – ora 1100     -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

 


PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SESIUNEA IULIE 2016

PROGRAM PREGĂTIRE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2016

Arhiva: CALENDARUL DE ADMITERE, SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2016, LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Studii universitare de licență și masterat:

Studii universitare de licență:

12-24 iulie – Perioada de înscriere

25-27 iulie  – Susţinerea probelor de concurs

28 iulie  – Afişarea rezultatelor provizorii

28 iulie – 01 august  – Înmatriculări

02 august  – Afișarea rezultatelor finale

 

05-12 septembrie – Perioada de înscriere

13-15 septembrie – Susținerea probelor de concurs

16 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

16-20 septembrie – Înmatriculări

21 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

 

Studii universitare de masterat:

18-27 iulie  – Perioada de înscriere

05-15 septembrie – Perioada de înscriere

16 septembrie  – Evaluare dosar și eseu

17 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

18 septembrie – Depunere contestații

19 septembrie – Rezolvare contestații și afișare rezultate

20-26 septembrie – Înmatriculări

*În cazul în care nu sunt contestații, înmatricularea începe în data de 18 septembrie.

 

2015

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016

STUDII DE LICENŢĂ

 

Domeniul de licenţă

Specializarea (curs de zi, cu frecvenţă redusă)

Cifra de şcolarizare

Fără taxă

Cu taxă

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri de zi

20

50

Sport şi Performanţă Motrică – cursuri de zi

20

30

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri I.F.R.

-

50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială - cursuri de zi

10

30

Total

50

160

 

STUDII DE MASTERAT

 

Nr.

crt.

Facultatea

Specializarea

Cifra de şcolarizare

Fără taxă

Cu taxă

1.

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sport Şcolar

19

31

Performanţă în Sport

19

31

Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică

12

38

                                              Total

50

100

 

 

 

 

CRITERII DE ADMITERII STUDII DE LICENŢĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016

 

Domeniul de licenţă

Specializarea (curs de zi, cu frecvenţă redusă)

Cifra de şcolarizare

Fără taxă

Cu taxă

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri de zi

20

50

Sport şi Performanţă Motrică – cursuri de zi

20

30

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri I.F.R.

-

50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială - cursuri de zi

10

30

Total

50

160

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

 

•      PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

•      PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu impus la sol)

•      PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI– fete

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL– băieţi

 

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                            - 45%

PROBA 2                                            - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT              - 10% 

 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.    Nota obţinută la proba 1

2.    Nota obţinută la proba 2

3.    Media de bacalaureat

 

Condiţii speciale de înscriere la concurs pentru sportivii de performanţă

 

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);

Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

 

STUDII DE MASTERAT

 

Nr.

crt.

Facultatea

Specializarea

Cifra de şcolarizare

Fără taxă

Cu taxă

1.

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sport Şcolar

19

31

Performanţă în Sport

19

31

Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică

12

38

                                              Total

50

100

 

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

 

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

 

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

 

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu                       – 50%

- nota de la examenul de licenţă                     – 50%

 

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)

TAXE

TAXELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

1.      Studii universitare de licenţă:

Nr.crt.

Domeniul de licenţă

Specializarea

Anul de studiu

Taxa

CPV

EURO

1.

 

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă - ZI

I, II, III

3000

2500 (anul I)

Sport și performanță motrică

I, II, III

3000

2500 (anul I)

Educație fizică și sportivă - IFR

I, II, III

3000

-

2.

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

I, II, III

3000

2500 (anul I)

 

2.      Studii universitare de masterat:

Nr.crt.

Domeniul de masterat

Specializarea

Anul de studiu

Taxa

CPV

EURO

1.

 

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și sport școlar

I, II

3200

2500 (anul I)

Performanță în sport

I, II

3200

2500 (anul I)

Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică

I, II

3200

2500 (anul I)

 

CALENDARUL DE ADMITERE, SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2015, LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Studii universitare de licență:

13-20 iulie – Perioada de înscriere

21-23 iulie  – Susţinerea probelor de concurs

24 iulie  – Afişarea rezultatelor provizorii

25-29 iulie  – Înmatriculări

30 iulie  – Afișarea rezultatelor finale

 

01-08 septembrie – Perioada de înscriere

9-10 septembrie – Susținerea probelor de concurs

11 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii

12-15 septembrie – Înmatriculări

16 septembrie – Afișarea rezultatelor finale

 

Studii universitare de masterat:

13-24 iulie  – Perioada de înscriere

1-23 septembrie 2015-inscrieri

24 septembrie 2015 - Evaluare dosar şi eseu, afișare rezultate

25 septembrie 2015 - Depunere contestaţii, rezolvare și afișarea rezultatelor

26,27,28,29 septembrie 2015 - Înmatriculări

30 septembrie 2015 – Afişarea rezultatelor finale

 

2014

OFERTA EDUCATIONALA

Domenii de licență:

Domeniul de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

- Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ.

- Specializarea: SPORT ȘI PERFORMANTA MOTRICĂ

 

Domeniul de licenţă: KINETOTERAPIE

- Specializarea:KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Domeniul de masterat:

Masterat: 1. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR

              2. PERFORMANŢĂ ÎN SPORT

    3. KINETOTERAPIE, RECUPERARE ȘI REEDUCARE MOTRICĂ

 

 

ADMITERE 2014 - Cifra de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat si locurile cu taxă,pentru anul universitar 2014-2015:

 

 Studii universitare de licenţă

Domeniul de licenţă

Specializarea (curs de zi, cu frecvenţă redusă)

Cifra de şcolarizare

Fără taxă

Cu taxă

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri de zi

23

47

Sport şi Performanţă Motrică – cursuri de zi

17

33

Educaţie Fizică şi Sportivă-cursuri I.F.R.

-

50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială - cursuri de zi

10

30

Total

50

160

 

* Locurile I, II şi III la Campionatele europene, Campionatele mondiale şi Jocurile olimpice, în ultimii 3 ani, sunt admişi pe locurile bugetate fără examen de admitere (specializările EFS şi SPM)

 

* Locurile IV, V şi IV la Campionatele europene, Campionatele mondiale şi Jocurile olimpice, în ultimii 3 ani, componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale JO, CM şi CE şi campionii naţionali, sunt admişi pe locurile cu taxă, fără examen de admitere (specializările EFS şi SPM)

 

------------------------------------------

 

CRITERII DE ADMITERE

Domeniul de licență:

- Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (execuţie contracronometru)-admis/respins

- PROBA 1  - LA ALEGERE: ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau  GIMNASTICA (exerciţiu impus la sol)

- PROBA 2  - UN JOC SPORTIV LA ALEGERE:

                       BASCHET, HANDBAL, VOLEI – fete

                       BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL – baieti

PONDEREA PROBELOR

PROBA 1 - 45%

PROBA 2  - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT   - 10%              

 

Criteriile de departajare a candidaților cu mediile egale:

1. Nota obținută la proba 1

2. Nota obținuăa la proba 2

3. Media de Bacalaureat.

 

Condiţii speciale de înscriere la concurs:

- Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii ocupanţii ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.). Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat.

- Sunt înscrişi şi consideraţi admişi fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii ocupanţi ai locurilor IV, V şi VI la J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori), componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M.,şi C.E (seniori, tineret, juniori) şi campionii naţionali (seniori, tineret, juniori).

Domeniul de masterat:

Admiterea se face pe baza de concurs.

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de interviú                  – 50%

- nota de la examenul de licenţă                      – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii:

1.      Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.      Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

-----------------------------------

 

CALENDAR ADMITERE

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ

01-10 sept. 2014 – Perioada de înscriere

11-13 sept. 2014 – Susţinerea probelor de concurs

14 sept. 2014 – Afişarea rezultatelor

14, 15, 16, 17 sept. 2014 - Înmatriculări

 

CONCURS DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT

01-13 sept. 2014 – Perioada de înscriere

14-15 sept. 2014 – Desfăşurarea probei – Interviu

16 sept. 2014 – Afişarea rezultatelor

16, 17, 18 sept. 2014 – Înmatriculări

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

 

01 – 10 septembrie 2014

 

PROGRAM ÎNSCRIERE

 

Luni -Vineri:                900- 1700

Sâmbătă – Duminică:  900 - 1200

Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport - Secretariat

 

PROGRAMUL

DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

11.09.2014

Proba eliminatorie

Traseu aplicativ – ora 800, sediul facultăţii (sala atletism)

 

12.09.2014

Proba 1 - La alegere între Atletism sau Gimnastica

 

ATLETISM      – ora 800 –   Stadion Farul Constanţa

GIMNASTICĂ – ora 1000 – Sediul facultăţii (sala gimnastică)                      

 

13.09.2014

Proba 2 : Joc sportiv – La alegere între Handbal, Fotbal, Vaschet, Volei

 

HANDBAL – ora 800      -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

BASCHET  – ora 930      -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

VOLEI        – ora 1000     -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

 

FOTBAL    – ora 1100     -  Teren bază sportivă – sediul facultăţii

 

---------------------------------

 

ACTE NECESARE

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONSTANŢA

- dosar plic;

- 3 poze tip buletin;

- diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă în original;

- foaie matricolă;

- copie legalizată după certificatul de naştere;

- copie simplă după actul de identitate;

- analize: sânge si plămâni;

- adeverinţă de la medicul de familie, cu parafa medicului sportiv (Cabinetul de medicină sportivă – Policlinica 2)

 

--------------------------------------

 

METODOLOGIE SI REGULAMENT

METODOLOGIA de admitere la studii de licență și de masterat 2014

PROCEDURI aplicate în desfășurarea concursului de admitere la studii de licență și de masterat ANEXE (tabele de notare) 2014

GHID PENTRU REDACTAREA ŞI PREZENTAREA PORTOFOLIULUI PENTRU ADMITEREA LA STUDII  DE MASTERAT 2014

MASTERAT: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR - TEME PENTRU ADMITERE - INTERVIU  2014

MASTERAT: KINETOTERAPIE RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ - TEME PENTRU ADMITERE - INTERVIU 2014

MASTERAT: PERFORMANŢĂ ÎN SPORT - TEME PENTRU ADMITERE - INTERVIU  2014

Regulament Admitere 2013

Metodologie de admitere 2013

 

---------------------------------------

 

TAXE

Admitere sesiunea iulie / septembrie 2014

 

Taxa înscriere - 100 ron

Taxa înmatriculare - 50 ron

 

Pentru anul universitar 2014-2015,

cuantumul taxei pentru locurile scoase la concurs:

 

¨   Zi                    3000 ron

¨   I.F.R.              3000 ron

¨   Masterat        3200 ron

 

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE