Misiune

 Despre Facultatea de Educație Fizică și Sport

     Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional.

     În afara diplomei de licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport, se poate obţine carnetul de antrenor în urma parcurgerii cursurilor de specializare aprofundate în diferite ramuri sportive (atletism, gimnastică, sporturi nautice, baschet, tenis, fotbal, handbal, volei). În cadrul FEFS se poate obţine diplomă de licenţă în kinetoterapie prin parcurgerea specializării Kinetoterapie şi motricitate specială.

     Semnificativ este faptul că absolvenţii pot opta la finalul anilor de studiu pentru carierele de: profesor de educaţie fizică şi sport în învăţământul universitar şi preuniversitar; profesor-antrenor în cadrul cluburilor sportive şi a liceelor cu program sportiv; antrenor în asociaţiile şi cluburile sportive de drept public sau privat; manager în asociaţiile şi cluburile sportive de drept public sau privat; kinetoterapeut.

     De asemenea, facultatea noastră are colaborări cu universităţi din Europa şi din lume în cadrul Programului Erasmus, oferind posibilitatea studenţilor de a urma cursurile acestor prestigioase instituţii în programul de mobilităţi.

     FEFS organizează cursuri de masterat, Educaţie fizică şi sport şcolar şi Performanţă în sport, în urma cărora începând cu anul 1999 Facultatea asigură şi formarea continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. Facilităţile oferite se concretizează în: cursuri de pregătire şi examinare pentru obţinerea definitivatului în învăţământ; cursuri de pregătire şi examinare pentru obţinerea gradului didactic II şi I; module pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Oferta facultăţii s-a extins începând cu anul 2000 prin organizarea cursurilor cu frecvenţă redusă (IFR) pentru a veni în întâmpinarea sportivilor de înaltă performanţă, marilor campioni ai Constanţei şi nu numai.

LICENŢĂ

Domeniul fundamental: ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE

1. Domeniul: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 • Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ:
  • Forma de învăţământ: IF
  • Durata studiilor: 3 ANI
 • Specializarea: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
  • Forma de învăţământ: IF
  • Durata studiilor: 3 ANI
 • Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ:
  • Forma de învăţământ: IFR
  • Durata studiilor: 3 ANI

2. Domeniul: KINETOTERAPIE

 • Specializarea: KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
  • Forma de învăţământ IF
  • Durata studiilor: 3 ANI

 

MASTERAT

Domeniul fundamental: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

 • Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞCOLAR
  • Forma de învăţământ: IF 
  • Durata studiilor: 2 ANI
 • Specializarea: PERFORMANŢĂ ÎN SPORT
  • Forma de învăţământ: IF 
  • Durata studiilor: 2 ANI
 • Specializarea: KINETOTERAPIE-RECUPERARE ŞI REEDUCARE MOTRICĂ
  • Forma de învăţământ: IF 
  • Durata studiilor: 2 ANI
Legendă: IF - învăţământ frecvenţă / IFR - învăţământ frecvenţă redusă

 

 

Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  respectă Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa aprobată de Senatul Universităţii „Ovidius”  şi Codul Eticii şi Integrităţii academice aprobat în Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa .

MisiuneaFacultății de  Educație Fizică și Sport

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structurată pe un singur Departament: Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie şi  pregăteşte viitorii profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, instructori sportivi, kinetoterapeuţi şi asigură efectuarea orelor de educaţie fizică din planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor din Universitatea „Ovidius”.

Facultatea de Educație Fizică și Sport, structură a Universității Ovidius Constanța, reprezintă cadrul instituțional care își definește misiunea prin:

 • Acumularea și generalizarea experienței dobândite de-a lungul timpului în domeniul educației fizice și sportului;
 • Menținerea Educației Fizice și a Sportului ca parte componentă, integrantă a sistemului de educație;
 • Asigurarea consultanței și asistenței științifice în domeniul Educației Fizice și Sportului;
 • Dezvoltarea domeniului Ştiința Educației Fizice și Sportului;
 • Alinierea procesului didactic la concepția europeană privind educația;
 • Formarea inițială și perfecționarea personalului didactic care activează în Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie;
 • Formarea specialiștilor în vederea desfăşurării activiţăţilor de management al timpului liber și al performanțelor motrice;
 • Formarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice
 • Lărgirea ariei de preocupări a tinerilor pentru formarea și perfecționarea proprie, precum și modelarea de personalități puternice;
 • Preocuparea pentru obținerea și menținerea sănătății copiilor, tinerilor şi vârstnicilor.
 • Formarea specialiştilor în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie de înaltă calificare pentru activităţile didactice, ştiinţifice şi sociale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice într-o colaborare permanentă cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Obiective Formativeale Facultății de Educație Fizică și Sport

 • Lărgirea ariei curriculare şi implementarea unor programe de studii în concordanţă cu solicitările de pe piaţa muncii;
 • Promovarea unui sistem de învăţământ modern, racordat la necesităţile societăţii româneşti;
 • Abilitarea resurselor umane cu înaltă calificare în domeniul Educaţiei Fizice, Sportului de performanţă prin contribuţia substanţială a Facultăţii de Educație Fizică și Sport;
 • Îmbunătăţirea capacităţii biomotrice a generaţiilor actuale şi viitoare;
 • Asigurarea unei creşteri şi dezvoltări armonioase a organismului uman;
 • Dobândirea şi menţinerea condiţiei fizice şi a unei capacităţi de muncă;
 • Dezvoltarea calităţilor motrice;
 • Profilaxia deficienţelor fizice consecinţe ale solicitărilor unilaterale (şcolare sau sportive);
 • Dobândirea de competenţe de recuperare şi ameliorare kinetoterapeutică
 • Asigurarea suportului fizic pentru practicarea diferitelor sporturi, dar şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sau a celor sociale;
 • Dobândirea de competenţe pentru pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor de performanţă;
 • Aplicarea mijloacelor specifice pentru prevenire, compensare, destindere şi agrement în vederea asigurării unei stări de confort fizic şi psihic;
 • Lărgirea câmpului cunoaşterii ştiinţifice cu cele mai avansate metode şi metodologii în Educație Fizică și Sport de performanţă;
 • Identificarea de noi ocupaţii specifice domeniului şi abilitarea forţei de muncă pentru exercitarea acestora.