Misiune

Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  respectă Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa aprobată de Senatul Universităţii „Ovidius”  şi Codul Eticii şi Integrităţii academice aprobat în Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa .

MisiuneaFacultății de  Educație Fizică și Sport

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structurată pe un singur Departament: Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie şi  pregăteşte viitorii profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, instructori sportivi, kinetoterapeuţi şi asigură efectuarea orelor de educaţie fizică din planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor din Universitatea „Ovidius”.

Facultatea de Educație Fizică și Sport, structură a Universității Ovidius Constanța, reprezintă cadrul instituțional care își definește misiunea prin:

 • Acumularea și generalizarea experienței dobândite de-a lungul timpului în domeniul educației fizice și sportului;
 • Menținerea Educației Fizice și a Sportului ca parte componentă, integrantă a sistemului de educație;
 • Asigurarea consultanței și asistenței științifice în domeniul Educației Fizice și Sportului;
 • Dezvoltarea domeniului Ştiința Educației Fizice și Sportului;
 • Alinierea procesului didactic la concepția europeană privind educația;
 • Formarea inițială și perfecționarea personalului didactic care activează în Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie;
 • Formarea specialiștilor în vederea desfăşurării activiţăţilor de management al timpului liber și al performanțelor motrice;
 • Formarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice
 • Lărgirea ariei de preocupări a tinerilor pentru formarea și perfecționarea proprie, precum și modelarea de personalități puternice;
 • Preocuparea pentru obținerea și menținerea sănătății copiilor, tinerilor şi vârstnicilor.
 • Formarea specialiştilor în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie de înaltă calificare pentru activităţile didactice, ştiinţifice şi sociale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice într-o colaborare permanentă cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Obiective Formativeale Facultății de Educație Fizică și Sport

 • Lărgirea ariei curriculare şi implementarea unor programe de studii în concordanţă cu solicitările de pe piaţa muncii;
 • Promovarea unui sistem de învăţământ modern, racordat la necesităţile societăţii româneşti;
 • Abilitarea resurselor umane cu înaltă calificare în domeniul Educaţiei Fizice, Sportului de performanţă prin contribuţia substanţială a Facultăţii de Educație Fizică și Sport;
 • Îmbunătăţirea capacităţii biomotrice a generaţiilor actuale şi viitoare;
 • Asigurarea unei creşteri şi dezvoltări armonioase a organismului uman;
 • Dobândirea şi menţinerea condiţiei fizice şi a unei capacităţi de muncă;
 • Dezvoltarea calităţilor motrice;
 • Profilaxia deficienţelor fizice consecinţe ale solicitărilor unilaterale (şcolare sau sportive);
 • Dobândirea de competenţe de recuperare şi ameliorare kinetoterapeutică
 • Asigurarea suportului fizic pentru practicarea diferitelor sporturi, dar şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sau a celor sociale;
 • Dobândirea de competenţe pentru pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor de performanţă;
 • Aplicarea mijloacelor specifice pentru prevenire, compensare, destindere şi agrement în vederea asigurării unei stări de confort fizic şi psihic;
 • Lărgirea câmpului cunoaşterii ştiinţifice cu cele mai avansate metode şi metodologii în Educație Fizică și Sport de performanţă;
 • Identificarea de noi ocupaţii specifice domeniului şi abilitarea forţei de muncă pentru exercitarea acestora.